Поддршка на акцијата „НИКОЈ гладен“

На почетокот на април 2018 годинна, ФОРУМ 16 даде поддршка на 4 други граѓански организации во организирање на акција за помош на социјално загрозени семејства. Имено, на 4 април организацијата Центар за европски развој и интеграции органиизра акција за собирање на нерасиплива храна кој им се додели на 8 социјално загрозени семејства непосредно пред Велигденските[…]