ФОРУМ 16 членка на мрежата за финансиска одржливост

ФОРУМ 16 е една од 70-тите граѓански организации кои се членки на неформалната мрежа за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор. Целта на мрежата е со цел да се застапува за поволни промени и законски измени во следните области: Даночниот третман на ГО; Даночните олеснувања за донации и спонзорства за ГО и поврзување со статусот на[…]