ФОРУМ 16 обучени за имплементација на „Ние сме визуелни“

Претставници на ФОРУМ 16 беа дел од обуката „Ние сме визуелни“ организирана од страна на MakeDox за примена на документарниот филм во неформалното и формалното обрзование за човековите права. Со имплементација на програмата Здружението за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола ќе почне во јануари 2017 година, за време на проектот „Академија: Кој ако не младите? Кој ако не ти?“. ФОРУМ 16 ќе го користи  образовниот пакет „Ние сме визуелни“ преку (СТ)АРТ програмата, а во соработка со други организации и институции од околината на Битола.

„Образовниот пакет „Ние сме визулени“ се состои од 12 креативни документарни филмови и прирачник за работа со нив а е наменет за формалните и неформалните едукатори на млади на возраст од 12-18 години. Дванаесетте внимателно избрани креативни документарни филмови се креaтивни фрагменти од реалноста за којашто сведочат. Нивното гледање несомнено создава емотивно-спознајна врска со прикажаната реалност, повикувајќи ги гледачите да излезат од позицијата на дистанцирани спектатори. Креативниот документарен филм едноставно поттикнува на промислување и дискусија, на коментар и спротивставување на мислењата, а неговата автентичност, пак, силно „мами“ да се домечтае, доразјасни и како таква да се подреди во соодветните фиоки на сопственото знаење. Секако, критичкото конзумирање и модерираната евалуација се препорачани чинители во овој процес. Во пристапот кон документарниот филм, ова е дури и неопходен дел за често многуслојната и нестандардно изразена материја да може да се раслои, разигра и објасни, па така раслоена и искуствено да се запомни. Токму затоа, за секој филм предлагаме интерактивни активности кои ќе го катализираат овој процес на искуствено доживување и спознавање.“ (извор Македокс)