“Кампања за подигање на свеста за читање”

Преглед на проектот

Носител: Здружение за истражување, комуникации и за развој, „Паблик“

Партнери: Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16 – Битола и Здружение за културен активизам ИНКА Струга

Цел: Главната цел на кампањата беше поттикнување на навиките за читање кај учениците во основните училишта.

Краткорочни цели:

-Стимулирање на имагинацијата и пишувачките способностикај учениците

-Зголемување на свесноста кај децата за сопствените вредности преку прочитаните дела и приказните

-Зголемување на свесноста за сетилата и зборовите како нивни асоцијации

-Читање со разбирање – разбирање на идејата и извлекување поуки и насоки во секојдневието и долгорочно во животот

-Личен раст и развој преку читање книги, развој на емоционалната интелигенција, како и чувството на одговорност и одговорно донесување одлуки

-Развивање техники за истражување, самостојно доаѓање до одговорот на одреден проблем и развивање свесност за своите и за туѓите емоции

 

Активности:

Меѓу активностите на проектот 16 работилници во библиотека НУУБ “Св Климент Охридски” од Битола, три работни групи и 12 учесници во секоја работна група.

Работните групи беа на возраст:

6-8 години – училиште одговорно за регрутирање на  учесници: “Св.Кирил и Методиј”

9-11 години – училиште одговорен за регрутирање на учесници: “Свети Климент Охридски”

12-14 години – училиште одговорен за регрутирање на учесници: “Коле Канински”.

 

Проектот беше финансиран од страна на ЕВН.